ERYICA

Cerebra je članica međunarodne organizacije “European Youth Information and Counselling Agency” od 2021. godine.

Evropska agencija za informisanje i savetovanje za mlade (ERYICA) je nezavisna evropska organizacija, sastavljena od nacionalnih i regionalnih tela i mreža za koordinaciju informisanja mladih. Radi na intenziviranju evropske i međunarodne saradnje u oblasti omladinskog informativnog rada i usluga. Razvija, podržava i promoviše kvalitetnu opštu informacionu politiku i praksu za mlade na svim nivoima kako bi se udovoljilo informacionim potrebama mladih i primjenili principi Evropske povelje o informisanju mladih.

ERYICA ima za cilj da podrži pravo mladih na potpune i pouzdane informacije, što im pomaže da donesu odluke sa kojima se suočavaju u svom životu, i koja promoviše njihovu autonomiju, sposobnost kritičkog razmišljanja i aktivno učešće u društvu.

Vrednosti koje promoviše ERIICA i njeni principi za opšti informativni rad za mlade opisani su u Evropskoj povelji o informisanju mladih.

Misija ERYICA-e je da nadahne, podrži i razvije informisanje i savetovanje za mlade u Evropi i šire.