OSRS

Cerebra je članica Omladinskog savjeta Republike Srpske od 2013. godine.

Omladinski savjet Republike Srpske (OSRS) je krovna omladinska organizacija u Republici Srpskoj, čiji su položaj i uloga definisani Zakonom o omladinskom organizovanju, a koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 2004. godine.

Kao krovna omladinska organizacija u svom članstvu okuplja lokalne i republičke omladinske organizacije, sa ciljem predstavljanja i zastupanja njihovih interesa pred institucijama Republike Srpske, u međunarodnoj saradnji i dr.

Omladinski savjet Republike Srpske je osnovan 2002. godine, a svoj formalno – pravni položaj, tj. status samostalnog pravnog lica, stekao je danom upisa u Registar udruženja kod Osnovnog suda u Banjoj Luci (rješenje broj F-1-180/02 od 23.09.2002. godine) na osnovu Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, dok je status krovne omladinske organizacije stekao upisom u Registar omladinskih organizacija i drugih oblika omladinskog organizovanja u Republici Srpskoj kod tada nadležnog Republičkog sekretarijata za sport i omladinu (rješenje br. 6-66-1-574/05 od 18.07.2005. godine).

Odlukom o dopuni Odluke o dodjeli statusa udruženja od javnog interesa (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 100/06) Vlade Republike Srpske, novembra 2010. godine Omladinski savjet Republike Srpske je dobio status udruženja od javnog interesa,  a na osnovu prostornog (teritorijalnog) i kulturološkog djelovanja, multietničkog strukturi i dugovremenom djelovanju sa ciljem zadovoljavanja potreba mladih ljudi u socijalno – humanitarnoj oblasti.

Više o OSRS-u možete pogledati na sljedećoj stranici: www.omladinskisavjet.org