15. jul, Svjetski dan vještina mladih: Vještine za otpornu omladinu u eri COVID-19 i šire

Danas je Svjetski dan vještina mladih, koji je orijentisan ka osnaživanju mladih širom planete, zarad bolje budućnosti. Proglašen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 11. novembra 2014. godine.

Jedan od bitnijih motiva za proglašenje posebnog dana na svjetskom nivou posvećenog vještinama mladih je bilo podići nivo svijesti o ulaganju u razvoj vještina mladih kroz razne oblike edukacije od kojih je primarno strukovno obrazovanje.

Pažnja je posvećena podizanju svijesti o važnosti sticanja vještina kao sredstva za rješavanje problema nezaposlenenosti, u cilju postizanja boljih socio-ekonomskih uslova za sve mlade.

Ovogodišnja tema su Vještine za otpornu omladinu u eri COVID-19 i šire.

Svetski dan vjšetina mladih 2020. godine odvijaće se u izazovnom kontekstu. Mjere pandemije i zatvaranja zbog COVID-19 dovele su do zatvaranja institucija tehničkog, stručnog obrazovanja i osposobljavanja u svijetu, preteći kontinuitetu razvoja vještina.

Procjenjuje se da je trenutno gotovo 70% učenika u svijetu pogođeno zatvaranjem škola na nivou obrazovanja. Ispitanici u istraživanju institucija o TVET-u, koje su zajednički prikupili UNESCO, Međunarodna organizacija rada (ILO) i Svetska banka, izvestili su da je edukacija i obuka na daljinu postala najčešći način prenošenja vještina, sa značajnim poteškoćama u pogledu, između ostalog, prilagođavanja nastavnog plana i programa, pripremljenost, povezanost ili procjena i sertifikacija pripravnika i trenera.

Prije aktuelne krize, mladi od 15 do 24 godine bili su tri puta češći od nezaposlenih odraslih i često su bili suočeni sa produženim vremenom prelaska iz škole u ​​posao. U društvima poslije COVID-19, budući da su mladi pozvani da doprinesu naporima oporavka, oni će trebati da budu opremljeni vještinama za uspejšno upravljanje evoluirajućim izazovima i otpornošću da se prilagode budućim poremećajima.

Zašto je važan Svetski dan vještina mladih?

Rast nezaposlenosti mladih jedan je od najvažnijih problema sa kojim se suočavaju ekonomije i društva u današnjem svijetu, kako za razvijene tako i za zemlje u razvoju. Najnoviji globalni trendovi zapošljavanja za mlade 2020: tehnologija i budućnost radnih mesta pokazuju da je od 2017. godine u porastu broj mladih koji nisu u procesu zapošljavanja, obrazovanja ili obuke (NEET).

U 2016. godini bilo je 259 miliona mladih klasifikovanih kao NEET – broj koji je porastao na procjenjenih 267 miliona u 2019. godini, a predviđa se da će se i dalje penjati na oko 273 miliona u 2021. U smislu procenta, trend je takođe blago porastao sa 21.7 % u 2015. godini na 22,4% u 2020. godini – što implicira da će propustiti međunarodni cilj smanjenja stope NEET-a do 2020. godine.

Svjetski dan vještina mladih, koji je proglašen Generalnom skupštinom 2014. godine, prilika je da mladi ljudi, institucije tehničkog i stručnog obrazovanja i obuke (TVET), i zainteresovane strane iz javnog i privatnog sektora priznaju i proslave važnost osnaživanja mladih ljudi vještinama za zapošljavanje, pristojan rad i preduzetništvo.

Da li ste znali?

  • Globalno gledano, svaka peta mlada osoba je NEET (Not in Education, Employment, or Training), tj nije zaposlena, ili nije u procesu edukacije ili obuke. Tri od četiri mlade NEET osobe su žene.
  • Dok je omladinska populacija u periodu od 1997. do 2017. rasla za 139 miliona, radna snaga mladih smanjila se za 58,7 miliona.
  • Skoro dva od pet mladih radnika u ekonomijama u razvoju i u razvoju žive sa manje od 3,10 dolara dnevno.
  • Prije trenutne krize, mladima prijeti tri puta veći rizik nezaposlenosti od odraslih (25 godina i starijih). Trenutno je više od 1 od 6 mladih ljudi bez posla zbog COVID-19.
  • Kombinovano učenje na daljinu sa razvojem praktičnih veština pokazalo se efikasnim u TVET-u (institucije tehničkog i stručnog obrazovanja i obuke) već više od 100 godina. Na primer, 1910. godine, kao odgovor na hitne potrebe posle epidemije tifusa, Australija je uvela svoje prve tečajeve TVET-a za obuku zdravstvenih inspektora dopisivanjem, dok oni radio.

Pripremio: Miloš Blagojević

Scroll to top