Studije i istraživanja

“Studije i istraživanja” naziv je treninga na kojem je Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA uzela učešće, a koji je održan u period od 13. do 14. aprila 2022. godine na planini Igman.

Navedeni trening realizuje se u okviru projekta „GreenWorks – Zeleni radovi – uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta“ koji ima za cilj pojačati uticaj civilnog društva u području zaštite okoliša i klimatskih promjena, izgradnjom kapaciteta OCD u ovim oblastima, njihovim umrežavanjem i javnom kampanjom.

Prvi dan treninga obuhvatio je teme:

  • zaštita okoline, kvaliteta vazduha i zemljišta,  
  • uloga NVO u društvu i odnos prema zaštiti okoline,
  • potencijali za učešće NVO u donošenju odluka vezano za okolinu,
  • pravni okvir,
  • EU taksonomija,
  • međunarodna iskustva u zaštiti kvaliteta vazduha i zemljišta.

Takođe, učesnici su stekli teorijsku podlogu u pogledu metoda istraživačkog rada, pisanja studije, upotrebe dobijenih podataka i informacija i njihovog korištenje u ostvarivanju ciljeva zaštite okoline, posebno vazduha i kvaliteta zemljišta i nastupa NVO u donošenju odluka.

Narednog dana fokus je bio umjeren ka pripremi socio-ekonomske studije, studije izvodljivosti u pripremi planova programa i pokretanja pojedinih projeka. Održana je prezenatacija moguće tačke učešća OCD u procesu pripreme planskih i strateških dokumenata na svim nivoima vlasti u BiH te je obrađenja tematika strategije zaštite okoline.

Ispred Agencije za razvoj i saradnju CEREBRA treningu je prisustvovala Dragana Despić.

Projekat realizuje Centar za razvoj i podršku CRP iz Tuzle u partnerstvu sa Centrom za ekonomski i ruralni razvoj – CERD iz Laktaša i Mrežom za ruralni razvoj u BiH – MRRBiH iz Istočnog Sarajeva. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u Bosni i Hercegovini 2019 – Podrška postojećim i novo-osnovanim mrežama organizacija civilnog društva u raznim oblastima.

#trening #studije #igman #greenworks

Scroll to top