Zelene vještine za ekološki rad sa mladima

“Green skills for an eco-friendly youth work – training course for youth workers ” naziv je petodnevnog treninga održanog u Bugarskoj, u periodu od 01. do 05. novembra 2021. godine, na kojem je Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA prisustvovala.

GreenYou projekat za „eko“ omladinski rad je trening za omladinske radnike u okviru Erasmus+ programa Evropske unije.

U okviru projekta učestvovao je 35 omladinskih radnika iz 15 organizacija Evrope. Učesnici su razvili „zelene“ vještine kojima će unaprijediti svoj budući rad sa mladima promovisanjem ekološkog, održivog i odgovornog ponašanja. S druge strane, projekat će podstaći korišćenje ekoloških praksi kako bi se smanjio i nadoknadio ekološki otisak svakodnevnih aktivnosti organizacija učesnica i učinio ih održivim ekosistemom.

Razvoj i unapređenje specifičnih “zelenih” vještina omladinskih radnika i unaprijeđenje omladinskog rada u organizacijama učesnicama te razvoj održivog eko-sistema, bili su specifični ciljevi ovog projekta.

Neki od rezultata ovog projekta su razvijanje i unaprijeđenje te sticanje novih vještina kao što su:
Specifične “zelene” vještine koje su učesnici stekli tokom ovog projekta su:

  • vještine za procjenu uticaja na životnu sredinu u planiranju aktivnosti mladih na otvorenom i u zatvorenom prostoru, sportskih aktivnosti itd. Procjena je obuhvatila zagađenje vazduha, vode, uništavanje prirodnih resursa i drugo;
  • vještine za procjenu životne sredine u skladu sa važećim standardima, pravilima i zakonima;
  • vještine provjere aktivnosti mladih u cilju procjene uticaja na životnu sredinu u pogledu stvaranja otpada, buke i štetnih materija i dr.
  • vještine izrade planova i pronalaženja rešenja za zaštitu, očuvanje, restauraciju, smanjenje i sprečavanje daljeg oštećenja životne sredine pri organizovanju omladinskih aktivnosti;
  • vještine za razvoj i sprovođenje strategije za transformaciju omladinske organizacije u kojoj rade u održiv ekosistem.

Navedenom treningu, ispred Agencije za razvoj i saradnju CEREBRA, prisustvovali su Miloš Kovačević i Marko Trninić.

Koordinator ovog projekta bio je Zavod za kulturno nasljeđe.

#greenyou #trening #eko #mladi #zelenevještine #ekosistem #životnasredina #prirodniresursi #otpad #štetnematerije

Scroll to top