Rodna ravnopravnost u organizacijama civilnog društva

Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA učestvovala je na radionici „Kako ostvariti rodnu ravnopravnost u organizacijama civilnog društva?“ održanoj u hotelu Jelena u Banjoj Luci, 19. oktobra 2021. godine.

Na pomenutoj radionici razgovaralo se o tome kako napisati projekat koji će biti rodno odgovoran, na koji način inkorporirati rodnu komponentu u programe organizacije, šta je sve potrebno uraditi da bi interne strukture organizacije odražavale rodnu ravnopravnost te na koji način da organizacija ima rodno senzitivne interne procedure i dokumente.

„Kako ostvariti rodnu ravnopravnost u organizacijama civilnog društva?“ je druga radionica koju organizuje Helskinški parlament građana na temu rodne ravnopravnosti, a s ciljem da osoblje organizacija civilnog društva bude rodno osviješteno i na taj način doprinese kvalitetnijoj implementaciji projekata i programa organizacije, ali i unapređenju radne kulture unutar same organizacije.

Radionica je realizovana kao dio projekta „Urodnjavanje organizacija civilnog društva“ koji podržava Fondacija Heinrich Boll i bila je namjenjena menadžmentu organizacija – izvršnim direktorima/cama, projekt koordinatorima/cama, program i finansijskim menadžerima/kama.

Ispred Agencije za razvoj i saradnju CEREBRA učestvovali su Miloš Blagojević i Dragana Despić.

#rodnaravnopravnost #organizacijecivilnogdruštva #urodnjavanje

Scroll to top